Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios el. parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau Pirkėjo) ir UAB "Šviesos technologijos", 226036710, Lukšio g. 15, LT-09132 Vilnius, (toliau Pardavėjo) teises ir pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje www.svt.lt susijusias taisykles.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
1.3. Taisyklės nustato el. parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo, atsiskaitymo sąlygas ir tvarką,  nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kada Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles skelbdamas el. parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
2. Sutarties sudarymas
2.1. Sutartys el. parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartį su Pirkėju, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos Prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
2.2.1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
2.2.2. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius;
2.2.3. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
2.2.4. prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju Pardavėjas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
2.2.5. dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
2.3. Pirkti Pardavėjo el. parduotuvėje teisę turi: veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys; nepilnamečiai 14-18m. amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti Pardavėjo el. parduotuvėje.
2.4. Registruojantis, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis el. parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ar klaidingumo. 
2.5. Pirkėjas privalo užtikrinti registracijos ir pirkimo duomenų slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kokius veiksmus, kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus prie jo Paskyros. 
2.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje sudaręs Prekių krepšelį, įvedęs prekių pristatymo adresą ir kitus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Mokėti” ir Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.
2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ar dėl techninių kliūčių ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties.
3. Prekės ir jų kainos
3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio savybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
3.2. Prekių nuotraukos pateiktos el. parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekių pakuotės.
3.3. Prekėms taikoma Užsakymo metu galiojusi prekių kaina.
3.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą ir kainas el.  parduotuvėje. Šie pakeitimai neturi įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.
3.5. Kiekvienos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta el. parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo Užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame laiške apie Užsakymo patvirtinimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo Užsakymo patvirtinimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
3.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
3.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti puslapyje „Pristatymas“ bei Prekių krepšelyje.
3.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekiinfoų šiais atvejais: prekių kaina arba kokybė el. parduotuvėje buvo rodoma neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.
3.9. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
3.10. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavėjo prekių bendra kainų suma nesiekia nustatytos sumos (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM), gali būti taikomas (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.
4. Atsiskaitymas už prekes
4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
4.1.1. naudodamasis Paysera paslaugomis;
4.1.2. pavedimu;
4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis bankų paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.
4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs avansinį arba pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą.
4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą Sutarties sudarymo metu. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą Sutarties sudarymo metu, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.
5. Prekių pristatymas/ atsiėmimas
5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu arba pasirenkant Kurjerio terminalą, kurį Pirkėjas nurodė pateikdamas Užsakymą.
5.2. Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo prekybos vietoje, kurią Pirkėjas pasirinko pateikdamas Užsakymą.
5.3. Prekių pristatymo terminas nurodomas prie kiekvienos prekės.
5.4. Už prekių pristatymą taikomas Prekių pristatymo mokestis nurodytas puslapyje Pristatymas. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekybos vietoje neapmokęstinamas.
5.5. Užsakius daugiau nei vieną prekę, prekės gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis netaikomas.
5.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
5.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.8. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku Užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė Užsakymo numerį. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
5.9. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko, Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
5.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo tai surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
6. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir prekių grąžinimas
6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai raštu arba skambučiu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti atsiųstas el. paštu  info@svt.lt  arba paskambinus kontaktiniu telefonu +370 614 99900. Prekė gali būti grąžinama per Pardavėjo nurodytą kurjerį arba Pardavėjo prekybos vietoje. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Pardavėjas, gavęs šiame Taisyklių punkte nurodytą raštišką arba žodinį Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
6.2. Atsisakius Sutarties, grąžinama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.2.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
6.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
6.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi atiduoti suderintu laiku atvykusiam kurjeriui arba Pardavėjo prekybos vietoje.
6.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo (jame nurodydamas savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą).
6.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti.
6.6. Prekių grąžinimo išlaidas pasinaudojus sutarties atsisakymo teise padengia Pirkėjas.
7. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
7.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl įsigytų prekių trūkumų, jeigu jie buvo nustatyti per gamintojo nustatytą kokybės garantijos terminą. Jeigu prekė neturi nustatyto kokybės garantijos termino – jai galioja teisinė 2 metų garantija. Pardavėjas atsako už prekių trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekių perdavimo arba dėl iki prekių perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.
7.2. Netinkamos kokybės prekių įsigijimo atveju, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
7.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
7.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
7.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
7.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
8. Asmens duomenų tvarkymas
8.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
8.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
8.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo puslapyje Privatumo politika.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) el. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
9.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu el. pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo el. parduotuvės elektroninio pašto adresu info@svt.lt.
9.5. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.6. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl el. parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
9.7. Šios taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2022 m. spalio 10d.